Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ; tu từ)
    cỏ; bãi cỏ

    * Các từ tương tự:
    swarded