Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swallow-tail /'swɔlouteil/  

 • Danh từ
  đuôi chẻ đôi (như đuôi chim nhạn)
  bướm đuôi nhạn
  áo đuôi tôm ((như) swallow-tailed coat)

  * Các từ tương tự:
  swallow-tailed coat