Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swallow-dive /'swɒləʊ-daiv/  

  • Danh từ
    (thể dục thể thao)
    kiểu nhào chim nhạn (bơi)