Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đi đứng nghênh ngang; vênh váo
  nó nhận giải thưởng và nghênh ngang trở về chỗ ngồi
  Danh từ
  (đôi khi xấu)
  dáng điệu nghênh ngang; bộ tịch vênh váo
  walk with a swagger
  đi nghênh ngang

  * Các từ tương tự:
  swagger-cane, swagger-stick, swaggerer, swaggeringly