Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (radiô) (viết tắt của short wave)
  sóng ngắn
  (viết tắt của South-Western)
  miền tây nam
  miền tây nam nước Úc

  * Các từ tương tự:
  swab, swabber, swaddle, swaddling clothes, swaddling-bands, swadesha, swadeshi, swadeshism, swag