Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

susurration /sju:sə'reiʃn/  

  • Danh từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) tiếng rì rầm, tiếng xào xạc