Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sustainment /səs'teinmənt/  

  • Danh từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự chống đỡ
    sự chịu đựng
    sự chấp nhận (lời khiếu nại...)