Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suspiration /sʌspi'reiʃn/  

  • Danh từ
    (thơ ca) sự thở dài
    tiếng thở dài