Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc nghi ngờ; ngờ vực