Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suspended animation /sə,spendidæni'mei∫n/  

  • Danh từ
    sự sống lay lắt (sống nhưng không cảm biết gì)
    toàn bộ đề án sống lay lắt chờ ngày thực hiện