Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chết giả; tình trạng sống mà không có ý thức