Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surveyorship /sə:'veiəʃip/  

  • Danh từ
    chức thanh tra