Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surgery /'sɜ:dʒəri/  

 • Danh từ
  (y học) phẫu thuật
  plastic surgery
  phẫu thuật tạo hình
  phòng giải phẫu; thời gian giải phẫu
  (Anh) giờ tiếp dân của nghị sĩ quốc hội