Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surgeon-fish /'sə:dʤənfiʃ/  

  • Danh từ
    (động vật học) cá đuôi gai