Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surface-car /'sə:fiskɑ:/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toa xe điện