Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có tác dụng ở bề mặt (xà phòng)