Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surface tension /,sɜ:fis'ten∫n/  

  • Danh từ
    (vật lý học)
    sức căng bề mặt (của chất lỏng)