Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surface noise /'sə:fis'nɔiz/  

  • Danh từ
    tiếng mặt (tiếng kim máy hát chạy trên đĩa hát)