Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surface mail /'sɜ:fismeil/  

  • Danh từ
    thư đường bộ; thư đường sắt; thư đường biển (không qua hàng không)