Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surf-scoter /'sə:f,skoutə/  

  • Danh từ
    (động vật học) vịt biển khoang cổ