Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surf-riding /'sə:f,raidiɳ/  

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) môn lướt sóng