Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surf-boat /'sə:fbout/  

  • Danh từ
    thuyền lướt sóng (loại thuyền nhẹ)