Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sureness /'ʃuənis/  

  • Danh từ
    tính chắc chắn