Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sure-enough /'ʃuəi'nʌf/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đúng, thực, chắc