Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều supremos
    lãnh tụ tối cao