Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supremely /su:'pri:mli/  /sju:'pri:mli/

  • Phó từ
    [một cách] tối cao, tột cùng
    supremely happy
    hạnh phúc tột cùng