Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (the Supreme Soviet) Xô viết tối đa