Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (the Supreme Court) toà án tối cao