Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (the Supreme Being) Chúa; Thượng đế