Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supramundane /'sju:prə'mʌndein/  

  • Tính từ
    ở ngoài thế giới
    vượt phàm trần