Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suppuration /,sʌpjʊ'rei∫n/  

  • Danh từ
    (y học)
    sự mưng mủ