Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suppressor /sə'presə[r]/  

 • Danh từ
  người dẹp tan
  (kỹ thuật)
  bộ triệt
  a noise suppressor
  bộ triệt tiếng ồn