Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suppressio veri /sə'preʃiou'vi:rai/  

  • Danh từ
    sự giấu sự thật; sự xuyên tạc sự thật (bằng cách ỉm đi một số sự kiện)