Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suppressible /sə'presibl/  

  • Tính từ
    có thể kìm được, có thể nén được (cơn giận…)