Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vật (thuốc) chỉ ngăn cản không loại trừ được (điều không hay)