Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • liên từ
    giả sử; nếu