Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    biểu thị chính sách hạ mức thuế để khuyến khích sản xuất và đầu tư

    * Các từ tương tự:
    Supply-side economics