Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supply teacher /sə'plai,ti:t∫ə[r]/  

  • Danh từ
    giáo viên dạy thế (thế một giáo viên vắng mặt vì ốm…)