Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supplanter /sə'plɑ:ntə/  

  • Danh từ
    người hất cẳng