Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thay thế
    sự lật đổ và thay thế