Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supervisorship /'sju:pəvaizəʃip/  

  • Danh từ
    chức vụ giám sát