Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supernaturalness /sju:pə'nætʃrəlnis/  

  • Danh từ
    tính chất siêu tự nhiên