Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supernaturalize /sju:pə'nætʃrəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    siêu tự nhiên hoá