Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supernaturalist /sju:pə'nætʃrəlist/  

  • Danh từ
    người theo chủ nghĩa siêu tự nhiên