Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supernaturalism /sju:pə'nætʃrəlizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa siêu tự nhiên