Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supernaturalise /sju:pə'nætʃrəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    siêu tự nhiên hoá