Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supernatural /,su:pə'næt∫rəl/  /,sju:pənæt∫rəl/

 • Tính từ
  siêu nhiên
  supernatural beings
  lực lượng siêu nhiên

  * Các từ tương tự:
  supernaturalise, supernaturalism, supernaturalist, supernaturalize, supernaturally, supernaturalness