Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superiorly /sju:'piəriəli/  

  • phó từ
    (thực vật học); giải ở vị trí trên