Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superioress /sju:'piəriəris/  

  • Danh từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) bà trưởng tu viện, mẹ bề trên