Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superimpose /su:pərim'pəʊz/  /sju:pərim'pəʊz/

  • Động từ
    đặt lên trên, chồng lên trên (khiến cả cái trên cái dưới đều thấy được một phần)
    using two projectors we can superimpose one film image on the other
    dùng hai máy chiếc, ta có thể chồng hình ảnh của phim này lên phim khác